INASTALACIJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE, MONTAŽA, DEMONTAŽA, PRODAJA OPREME

Isporuka, montaža, demontaža kao i održavanje svih vrsta gromobranskih sistema bez obzira na visinu ili veličinu objekta.
Možemo se pohvaliti montažom gromobranskih instalacija na velikom broju objekata širom republike Srbije.

Vršimo pregled gromobranskih instalacija sa merenjem električne otpornosti rasprostiranja uzemljivača. Prilikom ispitivanja spoljašnje gromobranske instalacije vrši se:

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl. list SRJ” br. 11/96).

  • Pregled spoljašnje gromobranske instalacije
  • Merenje neprekidnosti spusnih vodova
  • Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača
  • Provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala
  • Provera funkcionalnosti uređaja za zaštitu od prenapona

Ispitivanja se vrše prema Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (“Sl. list SRJ” br. 11/96).

PROJEKTOVANJE GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

  • Gromobran sa uređajem za rano startovanje,
  • Gromobran sa Franklinovim štapom
  • određivanje štićenog prostora i njene efikasnosti
  • gromobransko uzemljenje

Projekti gromobranske instalacije rade se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja i srpskih standarda za gromobranske instalacije: SRPS IEC 1024-1, SRPS IEC 1024-1-1, SRPS N.B4.803, SRPS N.B4. 901-950.

DEMONTAŽA RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA

Nudimo Vam pomoć pri odabiru adekvatne gromobranske zaštite kao i potrebne prateće opreme. Gromobranska instalacija za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja sastoji se, po pravilu, od spoljašnje i unutrašnje gromobranske instalacije. Jako je bitno prilikom odabira i montaže gromobranskih sistema uskladiti unutrašnju i spoljašnju instalaciju.

Već dugi niz godina u saradnji sa institutom „Vinča“ vršimo uspešno demontažu radioaktivnih gromobrana na teritoriji republike Srbije.

Donošenjem Zakona o zaštiti od zračenja i nuklearnoj sigurnosti br. 36/2009 i 93/2012, radioaktivni gromobrani su zabranjeni za ugradnju od strane nadležne institucije – Agencije, doneta je odredba o njihovom uklanjanju još 2014. godine, kojom je naloženo da se uklone svi radioaktivni gromobrani sa teritorije cele Srbije.